POJMY A PODMÍNKY
 
 
Vstupem na tuto stránku souhlasíte se všemi podmínkami a ustanoveními zde uvedenými.

1. Materiál této stránky je určen pouze pro nekomerční osobní účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se každý uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a nebo další vlastnická práva zde obsažená.
Jakékoli neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, soukromí a reklamních práv.
 
2. Všechny obchodní značky, prodejní značky a loga nalezená na této stránce jsou registrovanými nebo neregistrovanými značkami Rowenty a jejích sesterských společností. Obsah těchto stránek nikoho neopravňuje k použití ochranné známky, značky nebo využití jiného autorského práva společnosti bez písemného souhlasu vlastníka těchto práv.
 
3. INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ VYOBRAZENÍ NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTNUTY "TAK JAK JSOU", TEDY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ. SPOLEČNOST A JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO INFORMACÍ VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ SMLOUVY.
 
4. Rowenta neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací. Rowenta neručí a nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací na stránkách.
 
5. Rowenta si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech; resp. dostupnosti těchto stránek.
 
6. ROWENTA NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ŠKODY ZAKLÁDAJÍCÍ TRESTNÝ ČIN VZNIKLÉ BĚHEM PŘÍSTUPU NA TUTO STRÁNKU NEBO PŘI JEJÍM POUŽITÍ NEBO V PŘÍSTUPU ČI POUŽITÍ STRÁNKY, NA KTEROU BYLO ODKÁZÁNO.
 
7. Tato stránka může odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány společností Rowenta. Rowenta nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno a odkázání neznamená schválení těchto stránek společností Rowenta. Rowenta nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpovědnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkazů.

Pokud by jakýkoli uživatel stránky reagoval na informace včetně údajů z formulářů jako jsou různé dotazy, komentáře, návrhy nebo podobné údaje týkající se obsahu jakéhokoli dokumentu, nebudou tyto informace považovány za důvěrné, spadající pod vlastnická práva jiného subjektu než společnosti Rowenta. Společnost Rowenta takovýmito informacemi není nijak vázána a je oprávněna tyto informace a údaje volně reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat tyto informace bez omezení. Dále s ohledem na tyto informace a údaje bude Rowenta oprávněna tyto volně užit stejně tak relevantních nápadů, konceptů, know-how nebo technologií a to bez omezení pouze na vývoj, výrobu a uvedení na trh.
 
Upozorňujeme uživatele stránek, že důvěrnost korespondence zasílané prostřednictvím sítě internet nelze zaručit. Zasílané informace jsou určeny výhradně skupině Groupe SEB a jejím pobočkám. Uživatel má právo k přístupu a k úpravě těchto informací poskytované skupinou Groupe SEB Francie. (Zákon o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978).