Všeobecné podmínky užívání služeb

Všeobecné podmínky užívání služeb

S účinností od 01/06/2017


Právní oznámení

Tyto webové stránky (dále označované jako „webové stránky“) jsou zveřejněny:

společností GROUPE ČR, s.r.o., se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, zapsané v OR pod identifikačním číslem 45280789.

Webové stránky hostuje:

Francouzská společnost EQUINIX France SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, se základním kapitálem 58 451 181,86 EUR a s registrovaným sídlem na adrese 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Francie, zapsaná pod identifikačním číslem 429 840 853 v Obchodním rejstříku v Bobigny.

Obecné informace o provozu webových stránek

Webové stránky jsou majetkem Groupe SEB ČR, s.r.o., společnosti, která je členem skupiny Groupe SEB. Skupina Groupe SEB zahrnuje všechny přímé i nepřímé dceřiné společnosti SEB S.A. a má registrované sídlo na adrese 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69130 Ecully, Francie; tel.: 04 72 18 18 18; fax : 04 72 18 16 55.


Terms of use

1. Preambule

Tyto webové stránky přístupné na adrese www.rowenta.cz (dále označované jako „webové stránky“) umožňují návštěvníkům prohlížet informace obsažené na webových stránkách, případně, pokud stránky tuto službu podporují, objednávat zboží a/nebo služby v souladu s příslušnými Všeobecnými podmínkami prodeje.

Před vstupem na webové stránky si pozorně přečtěte podmínky užívání služeb (dále označované jako „Všeobecné podmínky užívání služeb“), jež popisují obecné podmínky užívání webových stránek.

Podmínky užívání služeb představují dohodu mezi společností GROUPE SEB ČR, s.r.o. (dále jen „my“, „naše“) a každým uživatelem, který navštíví či použije webové stránky nebo na ně vstoupí (dále jen „vy“, „vaše“).

2. Přijetí podmínek použití

Použitím či návštěvou webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami užívání a se všemi podmínkami, které jsou v nich obsaženy nebo na které je z nich odkazováno. Pokud s těmito podmínkami nebo povinnostmi z nich plynoucími (či s jejich částmi) nesouhlasíte, nevstupujte na webové stránky.

3. Změna webových stránek a podmínek použití

Máme nárok čas od času a bez předchozího upozornění upravovat webové stránky a/nebo tyto podmínky užívání, případně jejich části. Musíte pravidelně kontrolovat a číst Všeobecné podmínky užívání i všechny ostatní podmínky, na které odkazují, abyste zajistili svoji informovanost vzhledem k podmínkám, které se vás týkají.

Pokud používáte webové stránky i potom, co byly změněny Všeobecné podmínky užívání či jiné vlastnosti webových stránek, potvrzujete tím, že s takovými změnami souhlasíte.

4. Duševní vlastnictví

Veškeré prvky, jež tvoří webové stránky, jako například texty, fotografie, ilustrace, videa, zvuky, design, vzhled, struktura, koncepty, technická a grafická řešení, databáze, softwarové aplikace, zdrojové kódy a jiné, ať už jsou k dispozici na webových stránkách, nebo ne, jsou naším výhradním vlastnictvím.

Loga a další zřetelné znaky obsažené na webových stránkách jsou ochrannými známkami společností skupiny Groupe SEB. Značka ROWENTA je majetkem Rowenta SAS, společnosti skupiny Groupe SEB.

Jakékoli reprodukce, prezentace, adaptace, změny, publikace, přenosy, úpravy, začlenění do jiných webových stránek, komerční využití nebo částečné či úplné použití těchto webových stránek nebo jakýchkoli jejich prvků jakýmkoli způsobem a prostřednictvím jakéhokoli média jsou přísně zakázány.

Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití webových stránek nebo jejich obsahu a citlivých informací. Toto porušení práv duševního vlastnictví je postižitelné všemi platnými zákony a předpisy, zejména veškerými zákony a předpisy týkajícími se autorských práv a jiného duševního vlastnictví.

Jakákoli částečná či úplná prezentace a/nebo reprodukce a/nebo využití obchodních značek představuje porušení práv duševního vlastnictví, které je postižitelné veškerými příslušnými zákony a předpisy, zejména veškerými zákony a předpisy týkajícími se ochranných známek a jiného duševního vlastnictví. Totéž platí i pro databáze na webových stránkách, jež jsou chráněny ustanoveními veškerých příslušných zákonů, zejména zákonů a ustanovení o databázích. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré reprodukce webových stránek nebo výtahy z nich.

Ustanovení těchto právních předpisů nebrání žádným dalším opatřením uskutečněným proti osobám odpovědným za neoprávněné používání webových stránek nebo jejich obsahu.

5. Odpovědnost a přístup k webovým stránkám

Veškerá data, informace a publikace přístupné na těchto webových stránkách nebo dostupné ke stažení prostřednictvím těchto webových stránek slouží pouze k informativním účelům a je k nim přistupováno jako k nevýhradním. Nezaručujeme přesnost, úplnost ani aktuálnost informací poskytnutých na webových stránkách. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Tyto informace mohou být periodicky upravovány, přičemž změny budou zapracovány do nové verze webových stránek.

Nemůžeme zaručit, že webové stránky nebudou obsahovat anomálie či chyby, ani že tyto budou opraveny. Dále nemůžeme zaručit, že tyto webové stránky budou fungovat bez přerušení a budou funkční a kompatibilní s jakýmkoli type hardwaru.

Potvrzujete, že máte dovednosti, prostředky a zkušenosti nezbytné k používání těchto webových stránek. Rovněž potvrzujete, že nesete plnou odpovědnost za zachování a ochranu integrity vašich údajů, vašeho hardwaru a softwaru při přístupu na tyto webové stránky.

My ani kterákoli společnost skupiny Groupe SEB neneseme odpovědnost za přímá či nepřímá poškození vzniklá v důsledku používání těchto webových stránek, obsahu těchto webových Stránek nebo jakéhokoli jiného prvku nacházejícího se na serverech, na nichž jsou tyto webové stránky hostovány.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, ukončit, pozastavit nebo přerušit přístup k těmto webovým stránkám, zejména co se týče jejich obsahu, funkcí a časové dostupnosti, a to z jakéhokoli důvodu a výhradně na základě vlastního uvážení. Tímto se zříkáme odpovědnosti v případě nedostupnosti webových stránek.

Pokud máte jakékoliv připomínky a návrhy týkající se webových stránek, obraťte se na správce webu na adrese cz.marketing@groupeseb.com.

6. Nakupování – obecné podmínky prodeje

Pokud je tato služba na webových stránkách podporována, můžete nakupovat online prostřednictvím Obchodu s příslušenstvím. Veškeré nákupy probíhající přes Obchod s příslušenstvím zajišťuje společnost SEB International Services v souladu s Obecnými podmínkami prodeje. Další informace najdete v těchto Obecných podmínkách prodeje.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Nejsme provozovateli těchto webových stránek a nad jejich obsahem nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto převzít zodpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za shromažďování a předávání osobních údajů, instalaci souborů cookies nebo jiných procesů se stejným účelem prováděných těmito webovými stránkami.

8. Ochrana dat

Veškeré osobní údaje zveřejňované nebo shromažďované prostřednictvím naších webových stránek musí být použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách.

Pro více informací o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

9. Rozhodné právo – urovnávání sporů

Tyto Všeobecné podmínky užívání se řídí zákony platnými v zemi vašeho bydliště. V případě sporu mají výhradní pravomoc soudy země vašeho bydliště.